SPRINTER (Cá nhân)

Bơi: 500 m
Đạp xe: 20 km
Chạy: 5 km

Giới hạn tuổi: +16

SPRINTER (Đội nhóm)

Bơi: 500 m
Đạp xe: 20 km
Chạy: 5 km

Giới hạn tuổi: +16

DUATHLON

Chạy: 5 km
Đạp: 20 km
Chạy: 5 km

Giới hạn tuổi: +12

ROOKIE

Bơi: 100 m
Đạp: 4 km
Chạy: 3 km

Giới hạn tuổi: +10

AERO-KIDS

Bơi: 50 m
Đạp: 2 km
Chạy: 1.5 km

Giới hạn tuổi: 6-10